Přehled funkcí

Funkce podle modulů

Školní matrika

Základní funkcí systému SAS je vedení školní matriky a řešení sběru individuálních údajů. Jsou evidovány všechny požadované údaje o žákovi, s požadovaným napojením na centrální číselníky. Průběžně se zaznamenávají změny o žákovi (odchod ze školy, změna bydliště apod.). Při sběru dat je kontrolováno vyplnění povinných údajů a jsou prováděny logické kontroly mezi údaji.

Zápis žáků

Modul určený pro základní školy. Evidence budoucích žáků, rozhodnutí o zápisu, rozdělení zapsaných žáků do tříd.

Přijímací řízení

Modul určený pro střední a vyšší odborné školy. Evidence uchazečů o studium, klasifikace přijímací zkoušky, vyhodnocení zkoušek a přijetí. Tisk pozvánek, rozhodnutí o přijetí, výsledkových listin, rozdělení do učeben a dalších seznamů. Podpora jednotných přijímacích zkoušek na SŠ.

Třídní kniha

Sledování údajů o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.

Průběžná klasifikace

Systém SAS umožňuje zadávat průběžně během roku klasifikaci žáků v jednotlivých předmětech.

Průběžná absence

Během roku je možné průběžně sledovat, kdy žák chybí, ve kterých hodinách a zda je absence omluvena.

Tisk vysvědčení

Tisk vysvědčení je možné provádět do všech obvyklých formulářů i na bianco tiskopisy. Je možné tisknout vysvědčení v prvním pololetí a dotiskávat ve druhém pololetí, nebo v prvním pololetí tisknout výpis z vysvědčení a celé vysvědčení vytisknout až na konci školního roku. Kromě vysvědčení a výpisů z vysvědčení lze tisknout různé seznamy, přehledy, dopisy apod. Vše si může škola upravovat podle svých požadavků a potřeb.

Rozvrh hodin

Pořízení rozvrhu, automatické nasazování lístků, kontrola kolizí a vazeb, tisky rozvrhů pro třídy, místnosti, učitele.

Suplování

Vyhledání vhodného učitele pro suplování. Tisky suplování pro den, tisky seznamů odsuplovaných hodin učitele.

Evidence pracovníků

Evidence údajů o pracovnících školy. Možnost práce s archivem bývalých pracovníků.

Školní knihovna

Evidence knih ve školní knihovně, evidence čtenářů. Sledování půjčování knih, upomínky. Možnost využití čtečky čárových kódů.

Majetek školy

Evidence hospodářského majetku na škole, zajišťuje výpočet daňových a účetních odpisů. Možnost využití čtečky čárových kódů.

Informační nástěnka

Evidence oznámení pro zobrazení na informační nástěnce školy na Internetu. Oznámení může být veřejné (může ho shlédnout kdokoliv), nebo interní pro pracovníky školy, žáky nebo jejich zákonné zástupce.

Plán akcí

Evidence různých akcí školy, které je možné předem plánovat a následně hodnotit. Akce je možné vybírat podle různých kritérií.

Informace po Internetu

Internetová aplikace SAS umožňuje zobrazovat odpovídající údaje z databáze SAS na Internetu. Informace jsou veřejné, přístupné všem uživatelům Internetu (např. základní údaje o škole, veřejná nástěnka aj.) a neveřejné, přístupné po přihlášení uživatele (např. rodič žáka získá informace o průběžné klasifikaci, absenci, výchovných opatřeních apod.).

Hlavní charakteristiky systému SAS

  • vedení školní matriky a předávání údajů ze školní matriky
  • vzájemná provázanost dat, možnost práce v sítích
  • přístupová práva k modulům a funkcím pro každého uživatele
  • možnost výběru dat podle zvolených podmínek
  • tisky seznamů, karet, dopisů, vysvědčení, formulářů ve všech modulech
  • úprava a vytváření tiskových sestav podle vlastních potřeb
  • grafické znázornění statistik
  • spolupráce se čtečkou čárových kódů, tisk čárových kódů
  • propojení na internet (zprávy, automatické aktualizace)